Kompetencje Senatu

Zgodnie z art. 95 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm
i Senat. Senat to druga izba polskiego parlamentu (tradycyjnie określana jako izba wyższa), która składa się ze 100 senatorów. Liczbę taką ustalono jeszcze w toku obrad Okrągłego Stołu. Wybory senatorów odbywają się w oparciu
o zasady: powszechności, bezpośredniości i tajności głosowania, w jednomandatowych okręgach wyborczych, na czteroletnią kadencję. Obowiązki i prawa senatorów oraz warunki wykonywania mandatu wynikają z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Podstawowym prawem
i obowiązkiem senatora jest czynne uczestnictwo w pracach Senatu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich organów. Do kompetencji Senatu należy:

 • zatwierdzanie ustaw uchwalanych przez Sejm

 • prawo inicjatywy ustawodawczej

 • wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendum ogólnokrajowego

 • wyrażanie zgody na powołanie przez Sejm:

  • Prezesa Najwyższej Izby Kontroli
  • Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Rzecznika Praw Dziecka
  • Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  • Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
  • Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odrzucenia sprawozdania:

  • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
  • Trybunału Konstytucyjnego
  • Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
  • Rzecznika Praw Obywatelskich
  • Rzecznika Praw Dziecka
  • Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej
 • prawo do wystąpienia z wnioskiem do Marszałka Sejmu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

 • powoływanie 2 senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa

 • powoływanie 2 senatorów wchodzących w skład Krajowej Rady Prokuratury

 • powoływanie 2 członków Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej

 • powoływanie 3 członków Rady Polityki Pieniężnej

 • powoływanie 1 członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

 • wraz z Sejmem uchwala ustawę o wyrażeniu zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej (2/3 głosów)

 • możliwość występowania do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskami w sprawach dotyczących zgodności
  prawa z ustawą.