47 Posiedzenie Senatu XI Kadencji RP

22 września 2017 r. zakończył się drugi dzień 47. posiedzenia Senatu. Izba wznowi obrady 26 września 2017 r. o 11.00.

W drugim dniu obrad Senat przyjął z poprawką doprecyzowującą ustawę o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej (projekt poselski). Zgodnie z ustawą Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej ma być obchodzony 12 lipca. Datę wybrano dla upamiętnienia pacyfikacji Michniowa w woj. świętokrzyskim. 12 i 13 lipca 1943 r. za pomoc niesioną partyzantom Michniów został spalony, a jego mieszkańcy w okrutny sposób wymordowani.

Do ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (projekt senacki) Izba wprowadziła 3 poprawki. Doprecyzowano, że termin wyznaczany dłużnikowi przez komornika na dobrowolne wykonanie obowiązku nie może być krótszy niż 14 dni. Przyjęto prostszy mechanizm rozliczeń związanych z uiszczeniem opłaty stałej według przepisów dotychczasowych, w przypadku gdy zachodzi podstawa do zastosowania przepisów w zmienionym brzmieniu. Postanowiono dodatkowo premiować dłużników, którzy decydują się na dobrowolne uczynienie zadość tytułowi wykonawczemu już po wyznaczonym terminie.

Nowela dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Przewiduje zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników – część opłat zostanie obniżona, a część w ogóle zniesiona. Ustawa m.in. uzależnia wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych, np. wydania nieruchomości, od uiszczenia przez wierzyciela opłaty tymczasowej w wysokości 10% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a nie ‒ jak dotychczas ‒ opłaty stałej w pełnej kwocie. Jeżeli dłużnik po wezwaniu przez komornika dobrowolnie wykona obowiązek, opłata ostateczna wyniesie 1/25 przeciętnego wynagrodzenia; różnicę między opłatą tymczasową a ostateczną komornik zwróci wierzycielowi. Jeżeli zaś obowiązek zostanie wykonany przed doręczeniem wezwania dłużnikowi, opłata w ogóle nie będzie pobierana. W razie konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego ostateczne opłaty stałe pobierane przy egzekucji świadczeń niepieniężnych zostaną zmniejszone. Opłata za odebranie rzeczy zostanie zmniejszona z 50 do 20%, za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób z 40 do 20%, a za inne wypadki wprowadzenia w posiadanie z 25 do 15% przeciętnego wynagrodzenia.

Z poprawką zwiększającą ze 130 tys. do 150 tys. liczbę żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych została przyjęta też ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych (projekt rządowy). Nowela przewiduje stopniowe zwiększanie do 2,5% PKB w 2030 r. wydatków budżetu państwa na finansowanie potrzeb obronnych kraju. Zakłada również zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 130 tys. stanowisk dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. W noweli zaproponowano również podwyższenie z 25 do 33% wartości wynagrodzenia wykonawcy wysokości zaliczki na poczet wykonania zamówienia, którego przedmiotem jest sprzęt wojskowy.

Senat wyraził ponadto zgodę na wypowiedzenie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r. (projekt rządowy) ze względu na jej niezgodność z prawem Unii Europejskiej.

Izba bez poprawek przyjęła także następujące ustawy.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (projekt rządowy) zwiększa w 2017 r. wysokość środków finansowych przeznaczonych na wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oddziałów onkologii i neonatologii III poziomu referencyjnego, doposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także zakup tzw. dentobusów.

Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” (projekt poselski) ma zaktualizować podstawy prawne działania Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” poprzez zmianę jego struktury i kompetencji organów, zasad nadzoru i zarządzania. Nadzór nad działalnością Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” zostanie sprofesjonalizowany poprzez rezygnację z organów pracowniczych na rzecz rady nadzorczej, powoływanej przez ministra właściwego ds. transportu z osób spełniających standardowe wymagania, stawiane członkom rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Ustawa o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego (projekt poselski) zmienia przepisy odnoszące się do statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego zarówno pod względem wymogów stawianych kandydatom na stanowisko sędziego, jak i praw i obowiązków sędziów TK w związku ze stosunkiem służbowym. Nowela zmienia przepisy dotyczące kwalifikacji kandydatów na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Rozszerza dostęp do pełnienia urzędu sędziego TK o kandydatów, którzy spełniają wymagania przewidziane na stanowisko sędziowskie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (projekt poselski) uchyla przepisy, które dotyczą gabinetów politycznych funkcjonujących na szczeblu samorządowym przy wójtach (burmistrzach, prezydentach miast), starostach i marszałkach województw. Nowelizacja przewiduje, że umowy zawarte z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach doradców i asystentów wygasną po upływie 14 dni od jej wejścia w życie.

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (projekt rządowy) przewiduje zwiększenie limitów na działania przewidziane w ramach realizacji programu bioasekuracji, mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń, czyli na wypłatę odszkodowań i rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na odszkodowania to ok. 21,5 mln zł w 2017 r. i ok. 21,5 mln zł 2018 r. Na wypłatę rekompensat maksymalnie przeznaczone zostanie ok. 8 mln zł w 2017 r. i ok. 8 mln zł w 2018 r.

Porządek 47. posiedzenia przewiduje ponadto rozpatrzenie 8 ustaw.

Celem ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw(projekt rządowy) jest przyspieszenie wejścia w życie przepisów dotyczących systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0) w zakresie Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEP). Regulacje dotyczące CEP mają zacząć obwiązywać 30 października 2017 r. Poprzednia nowelizacja przepisów przewidywała, że zmodernizowany system CEPiK 2.0 zostanie całościowo uruchomiony 4 czerwca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej (projekty rządowy i poselski) ma na celu wsparcie członków Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, którzy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, i przebywają w domu pomocy społecznej bądź ubiegają się o przyjęcie do niego. Nowela przewiduje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia członków korpusu z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej z urzędu albo na wniosek.

Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Państwem Izrael o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej w Jerozolimie dnia 22 listopada 2016 r. (projekt rządowy) przewiduje wyrażenie zgody na dokonanie przez prezydenta ratyfikacji umowy, która, zgodnie z uzasadnieniem, ma na celu rozwiązanie istotnych problemów obywateli polskich i izraelskich w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Ustawa o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r. (projekt rządowy) dotyczy wyrażenia zgody na ratyfikowanie przez prezydenta tej umowy. Powołanie międzyregionalnej fundacji było wyrazem intensyfikacji dialogu politycznego i współpracy na rzecz promowania wspólnych interesów Unii Europejskiej oraz państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

Ustawa o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (projekt rządowy) przewiduje utworzenie instytutu odpowiedzialnego za wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz działalności pożytku publicznego i wolontariatu. Narodowy Instytut Wolności ma wdrażać politykę państwa służącą rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, opartą na zasadach pomocniczości, partnerstwa, efektywności, konkurencyjności i przejrzystości. Instytut ma zarządzać programami wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i odpowiadać za dystrybucję środków przeznaczanych na działalność organizacji obywatelskich w ramach innych programów rządowych.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (projekt prezydencki) ma na celu zapewnienie łatwiejszego i skuteczniejszego dostępu do telefonicznych numerów alarmowych 112, 984, 985, 986, 997, 998 i 999. Nowela wprowadza wyraźny zakaz bezzasadnego blokowania tych numerów, w szczególności rozłączania połączenia przed podjęciem czynności przez operatora numerów alarmowych.

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) dostosowuje krajowe przepisy do regulacji unijnych, które zakładają zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy przez konsumentów. Nowela przewiduje wprowadzenie opłaty recyklingowej ‒ maksymalnie w wysokości 1 zł ‒ za lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego (do 50 mikrometrów).

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy) wprowadza do polskiego prawa postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Nowela przewiduje zmiany, dotyczące m.in. zawartości wniosków o wydanie pozwoleń; informacji zamieszczanych w zgłoszeniach; prowadzenia publicznie dostępnego rejestru średnich źródeł spalania paliw; uwzględniania na etapie przygotowywania programów ochrony powietrza potrzeby wprowadzenia bardziej rygorystycznych od wynikających z dyrektywy dopuszczalnych wielkości emisji dla średnich źródeł zlokalizowanych w strefach, w których nie są dotrzymywane standardy jakości powietrza. Dyrektywa określa m.in. normy emisji do powietrza takich substancji, jak: dwutlenek siarki, tlenek i dwutlenek azotu oraz pył, dla średnich źródeł spalania paliw, czyli o nominalnej mocy cieplnej równej lub większej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW.

Izba przeprowadzi ponadto drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (inicjatywa Komisji Ustawodawczej), stanowiącego wykonanie obowiązku dostosowania prawa do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Projekt nowelizacji wprowadza dodatkową przesłankę regulującą możliwość orzeczenia przepadku mienia niebędącego własnością sprawcy skazanego za przestępstwa związane z produkcją, przewozem, wprowadzaniem do obrotu środków odurzających lub substancji psychotropowych. Ma ona polegać na udowodnieniu właścicielowi rzeczy, że przy zachowaniu ostrożności wymaganej w danych okolicznościach mógł on przewidzieć, iż mogą one służyć do popełnienia przestępstwa lub być do tego przeznaczone.

Senatorom zostaną przedstawione też informacje o działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2016 r., a także o stanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.).

Senator Piotr Florek w imieniu mniejszości Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej wygłasza sprawozdanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Źdźbło w oku bliźniego widzicie, a belki w swoim nie. I pewnie mógłbym już zakończyć po powiedzeniu tego. Ale gdyby dla kogoś nie było to zrozumiałe, to spróbuję troszeczkę wyjaśnić.

Tym razem państwo wprowadzacie nowy podział. Te podziały co chwilę wprowadzacie, w różnych ustawach, w społeczeństwie… Tym razem nowy podział: na dobrych i złych doradców i asystentów. Dobrzy to ci, co są zatrudnieni w ministerstwach, w centralnych organach administracji, a źli to są ci, co są zatrudnieni w gminach, w powiatach, w urzędach marszałkowskich.

Pan senator sprawozdawca powiedział, że był to projekt poselski, zgłoszony przez Kukiz’15. Projekt miał dotyczyć wszystkich asystentów i doradców, zatrudnionych zarówno w organach administracji państwowej, jak i samorządowej, czyli zatrudnionych w gabinetach politycznych i w samorządach, zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Bo określenie, że to są gabinety polityczne w samorządach, to jest takie quasi-określenie… To są pracownicy, którzy są zatrudnieni w samorządach. Miało być tak, że ustawa będzie dotyczyć wszystkich asystentów i doradców, a wyszło jak zawsze. Pewien deal dotyczący poparcia, Kukiz’15 chciał mieć sukces, więc ma… A z drugiej strony jest to tylko połowiczne załatwienie sprawy. Bo my też jesteśmy za, ale, jak powiedziałem, za likwidacją gabinetów również w ministerstwach i w organach administracji centralnej. Taką ustawę byśmy zdecydowanie poparli. Niech będzie równość, niech nie będzie podziału na tych złych i tych dobrych.

W samorządach jest sytuacja całkiem inna niż w gabinetach politycznych. Państwo kojarzycie, że samorządy to polityka. W pewnym sensie tak, i to się zgadza, ale nie taka, jaka jest na szczeblu centralnym. O ile pamiętam, na dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt parę gmin, niecałe 2 tysiące 500 gmin – dodajmy do tego powiaty i samorządy wojewódzkie – zatrudnionych w samorządach jest około 900 asystentów i doradców. Proszę zobaczyć… To nie jest obowiązkowe – to jest dobrowolne. Jeżeli ktoś chce się związać z kimś, kto odejdzie razem z nim, gdy skończy się kadencja… To nie jest nic złego. Pewnie można postąpić inaczej – można zatrudnić takiego pracownika na etat, bo doradcy też są na etatach, ale na innych zasadach. Pewnie takie zmiany wkrótce po wprowadzeniu tej ustawy nastąpią. To nie ulega żadnej wątpliwości. No i z tego tytułu mają być oszczędności, ale tylko dotyczące samorządów, wynoszące według wyliczeń 40 milionów. Nie wszyscy odpowiedzieli, więc pewnie około 50 milionów zł w skali… Na 100% mogę powiedzieć, że takich oszczędności nie będzie. No ale to jest inna sprawa.

Proszę państwa, znając dokładnie sytuację w samorządach, bo byłem samorządowcem, i w administracji, mogę powiedzieć, że na pewno większe upolitycznienie jest w administracji rządowej. Jak już, to zrobić to razem, połączyć… Państwo na posiedzeniu komisji podawaliście wybiórcze przykłady, jak to w samorządach… Oczywiście, że zdarzają się przypadki, iż asystenci czy doradcy źle się zachowują, mają… Zgoda, ale w organach administracji na poziomie ministerstw jest to samo. Bartłomiej Misiewicz, doradca ministra Macierewicza – typowy przykład, proszę państwa. Jeśli chcemy to zmienić, to likwidujmy i to, bez tej hipokryzji, bez tego czystego populizmu, z którym mamy do czynienia, i bez tych dealów. Bo tu jest sprawa jasna – coś za coś zostało załatwione.

Myślę, że państwo rozumiecie samorządy, tylko że udajecie, iż ich nie rozumiecie. Chcecie wszystko centralizować, żeby mieć pełną władzę nad wszystkim – w tym kierunku zmierzacie. Tworzycie nowe dalsze podziały, tym razem w samorządach, całkiem niepotrzebnie. Stąd wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy. No, znając arytmetykę i wiedząc, że państwo tej ustawy nie odrzucicie… Jest również wniosek zgłoszony przez 4 senatorów dotyczący kwestii rozwiązania tej umowy. Jak mój przedmówca mówił, 30 dni po podpisaniu przez prezydenta wchodzi… A potem, po 14 dniach, te umowy zostają rozwiązane. Czyli nagle, po 14 dniach, 900 osób w Polsce zostaje bez pracy. Myślę, że to jest niesprawiedliwe… Chyba że mieli umowę czasową, zawartą na jakiś czas. Jeśli taka umowa się kończy, to zgoda. Ale jeżeli do końca kadencji mieli zapewnione zatrudnienie, to nie można w ten sposób tej pracy przerywać. Za rok są wybory samorządowe. I po co, po co to państwo chcecie zrobić? Dlatego poprawka, którą zgłosiliśmy – ona nie uzyskała większości, nie została odrzucona ani przyjęta – mówi o tym, że umowy będą rozwiązane wraz z wygaszeniem organów samorządowych, czyli na końcu kadencji, chyba że umowa została zawarta na czas krótszy. Wtedy przed końcem kadencji ona wygaśnie. Tego dotyczy nasz wniosek. Z tego, co zdążyłem przedyskutować… Pan senator Rulewski troszeczkę go zmodyfikuje, uwzględni wszystkich, bez względu na czas umowy. To jest jakieś wyjście z sytuacji, tak żebyśmy nie musieli głosować przeciwko tej ustawie. Fakt jest taki, że stworzyliście państwo podział na tych złych i dobrych doradców i asystentów. Skoro już chcecie tych „złych” zwalniać, to chociaż dajcie im możliwość popracowania do końca tej kadencji. Wtenczas się zastanowimy, jak zagłosujemy. Dziękuję. (Oklaski)