40. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Podczas 40 obrad posiedzeń Senatu uchwalono następujące ustawy:

1.Ustawa o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, przyjeta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy. Celem ustawy jest uregulowanie ścieżki kariery akademickiej opartej na prowadzeniu badań naukowych, ukierunkowanych na zastosowanie ich wyników w sferze gospodarczej lub społecznej. Ustawa zmierza także do ustanowienia programu pn. „Doktorat wdrożeniowy”, mającego na celu dofinansowanie kosztów związanych ze studiami doktoranckimi, na których kształcenie odbywa się we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym z przedsiębiorcą zainteresowanym określonym obszarem badań naukowych. Ustawa stworzy możliwość uzyskania stopnia doktora lub uprawnień równoważnych z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie osiągnięć w pracach wdrożeniowych.

 2. Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wprowadzono 50 poprawek do ustawy. Był to rządowy projekt ustawy. Ustawa określa zasady uzyskiwania uprawnień do wykonywania zawodu biegłego rewidenta, organizacji samorządu zawodowego biegłych rewidentów oraz zasady sprawowania nadzoru publicznego nad biegłymi rewidentami i firmami audytorskimi, samorządem zawodowym, a także zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Regulacja ta zastąpi dotychczasową ustawę regulującą tę kwestię oraz implementuje postanowienia prawa UE.

 3. Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy. Ustawa określa niektóre warunki przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury zapewniającej dostęp do portu, polegających na budowie lub przebudowie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra, mających charakter strategiczny dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa oraz źródła finansowania tych inwestycji.

4. Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej, przyjęta bez poprawek. był to rządowy projekt ustawy. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy unijnej. Ustawa uzupełnia przepisy Kodeksu pracy, wprowadzając nowe charakterystyczne dla sektora żeglugi śródlądowej elementy, odpowiadające potrzebom podmiotów działających w branży żeglugowej. Zgodnie z ustawą czas pracy obejmuje również okres pozostawania w gotowości do pracy np. pełnienie dyżuru na statku oraz czas oczekiwania na załadunek lub rozładunek.

 5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, przyjęta z 3 poprawkami. Był to rządowy i poselski projekt ustawy. Ustawa dotyczy m. in. wprowadzenia indywidualnych rachunków składkowych dla płatników składek, na które dokonywana będzie jedna wpłata na wszystkie należności, do których poboru zobowiązany jest ZUS.

6. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody, przyjeta z 6 poprawkami. Był to poselski projekt ustawy. Ustawa dotyczy wprowadzenia przepisów, które będą dawały możliwość weryfikacji czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą.

7. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy. Celem ustawy jest m.in.: umożliwienie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi upoważnienia do pełnienia funkcji jednostki centralnej wyłącznie jednostki sektora finansów publicznych; umożliwienie fundacji pełniącej funkcję jednostki centralnej w latach 2016 i 2017 ubiegania się o przyznanie pomocy technicznej z tytułu kosztów poniesionych w tym okresie na finansowanie realizacji zadań tej jednostki; konsolidacja zadań ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wokół jednostek sektora finansów publicznych właściwych w sprawach rozwoju wsi, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra; zapewnienie większego wpływu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi na kształtowanie polityki rozwoju obszarów wiejskich realizowanej przy pomocy jednostek sektora finansów publicznych jemu podległych lub przez niego nadzorowanych.

8. Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy pojekt ustawy. Ustawa reguluje sprawy dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności organizację i zakres działania Polskiej Agencji Antydopingowej.

9. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy. Celem ustawy jest zmiana architektury Systemu Informacji Oświatowej, usprawnienia komunikacji użytkowników systemu oraz modyfikacji schematu przekazywania danych. Zgodnie z ustawą architekturę SIO będzie stanowić jedna baza danych, a komunikacja użytkowników z bazą ma się odbywać za pomocą aplikacji internetowej. Ustawa też inne zmiany usprawniające funkcjonowanie SIO.

10. Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw, przyjeta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy. Celem ustawy jest zastąpienie nazwy instytucji kultury „Filmoteka Narodowa” sformułowaniem „państwowa instytucja kultury wyspecjalizowanej w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii”.

11. Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego, przyjęta bez poprawek. Był to senacki projekt ustawy. W myśl ustawy odznaczenie Krzyża Zachodniego ma być nadawane osobom narodowości innej niż polska, które w latach 1939-1989 niosły pomoc Polakom.

12. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy. Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób została sporządzona w celu określenia prawnych podstaw przyjmowania na swoje terytorium obywateli państw Stron przebywających bez zezwolenia na terytorium państwa drugiej Strony.

13. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy. Ustawa dotyczy wprowadzenia nowego sposobu uwierzytelniania elektronicznych zaświadczeń lekarskich. Zaświadczenie będzie mogło być wystawione w formie dokumentu elektronicznego podpisanego z wykorzystaniem sposobu dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez ZUS.
 

 Podczas tych posiedzeń odbyły się też dwa odczyty następujących projektów: 

1. Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864. Senat przyjął opinię. 

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Alicja Zając.Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2017 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej

2. Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861. Senat przyjął opinię. 

Projekt opinii został wniesiony przez Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Alicja Zając.

Marszałek Senatu w dniu 21 kwietnia 2017 r. skierował projekt opinii do:

─  Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności,

─  Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.