38 Posiedzenie Senatu RP IX Kadencji


30 marca 2017 r. zakończyło się 38. posiedzenie Senatu. Izba rozpatrzyła na nim 10 ustaw, do 5 wprowadziła poprawki.

Izba wprowadziła 5 poprawek do ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej (projekt prezydencki), która określa zasady przygotowania obchodów tej rocznicy. Zadania mające na celu upamiętnienie i uroczyste uczczenie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską realizować będzie powołany przez ustawę Komitet. Przewodniczącym Komitetu będzie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Senat wniósł 6 zmian do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy), stanowiącej część pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju. Jej celem jest wprowadzenie rozwiązań, które pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania, zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli, zapewnią adekwatność administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszeń prawa.

Z 13 poprawkami przyjęto inną ustawę wchodzącą w skład pakietu: „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców” – ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (projekt rządowy). Zawiera rozwiązania mające na celu usprawnienie i ułatwienie dochodzenia należności przez przedsiębiorców oraz zwiększenie możliwości oceny przez nich wiarygodności płatniczej kontrahenta, a także poprawienie skuteczności dochodzenia roszczeń na drodze sądowej. Ustawa przewiduje m.in. utworzenie Rejestru Należności Publicznoprawnych zawierającego informacje dotyczące zaległości publicznoprawnych, takich jak zobowiązania podatkowe, kary administracyjne, należności celne i grzywny.
 
Senatorowie wprowadzili poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (projekt rządowy). Celem ustawy jest usunięcie wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia od akcyzy wbrew celom tzw. dyrektywy alkoholowej oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej, które zmieniło załącznik do rozporządzenia w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażania alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego. Ponadto wprowadzane zmiany pozwolą na bieżące pozyskiwanie informacji o ilości alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego.
 
Bez poprawek przyjęto natomiast ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (projekt rządowy). Ustawa wprowadza do systemu opieki zdrowotnej nową instytucję prawną tj. system podstawowego, szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, który powinien być główną formą zabezpieczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w przychodniach przyszpitalnych. W ramach systemu wyodrębnionych będzie sześć poziomów zabezpieczenia, począwszy od poziomu lokalnego aż po poziom szpitali klinicznych. Świadczeniodawca zakwalifikowany do danego poziomu będzie miał zagwarantowane zawarcie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 

Senatorowie nie wnieśli także zmian do ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (projekt rządowy). 

Ustawa wprowadza normy dotyczące sprowadzania na terytorium RP z państw trzecich - czyli z państw nienależących do UE – tkanek i komórek ludzkich przeznaczonych do przeszczepiania i zastosowania u ludzi. Ustawa wprowadza także przepisy dotyczące pobierania i testowania tkanek i komórek, które odbywa się poza Unią Europejską, oraz działań na rzecz zapewnienia monitorowania tkanek i komórek w drodze od dawcy do biorcy i na odwrót. Ponadto nowelizacja  wprowadza również niepowtarzalny identyfikator stosowany w odniesieniu do tkanek i komórek dystrybuowanych w UE w postaci „jednolitego kodu europejskiego”, który zawiera informacje dotyczące głównych cech i właściwości tkanek i komórek.

 

Z kolei 11 poprawek Izba wprowadziła do ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (projekt poselski), która ma na celu wprowadzenie zmian w składzie i trybie powoływania Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rad nadzorczych wojewódzkich funduszy. Jedna poprawek zmierza wyeliminowania zmian przewidujących obniżenie liczby osób zasiadających w Radzie Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kolejna przewiduje, że warunki wynagradzania oraz wysokość wynagrodzenia członków rad nadzorczych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą ustalać wojewodowie. Nowelizacja przewiduje m.in. zwiększenie roli ministra środowiska w powoływaniu rad nadzorczych wojewódzkich funduszy i zmniejszenie ich liczby.Nowela wejdzie w życie 14 dni od jej ogłoszenia.

 

Bez poprawek przyjęto zaś ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych(projekt rządowy). Ustawa ma na celu umożliwienie obywatelom załatwienia szeregu spraw związanych z administracją publiczną za pośrednictwem systemów teleinformatycznych. Zmiany dotyczą m.in. przepisów regulujących funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów, centralnej ewidencji kierowców i przepisów stanowiących ramy prawne dla uruchomienia systemu CEPiK 2.0. Ponadto zmieniane przepisy dotyczą realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych oraz Karty Dużej Rodziny i mają spowodować zmniejszenie liczby zaświadczeń, które będzie trzeba dołączać do wniosku przez osoby ubiegające się o przyznanie tych świadczeń.

 

Senatorowie nie wprowadzili także zmian do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (projekt rządowy). Ustawa ma na celu zmianę algorytmu wyliczania wysokości dopłat do składek ubezpieczenia, aby zapewnić jak największej grupie producentów rolnych dostęp do ubezpieczeń upraw rolnych z maksymalną 65% wysokością dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia.

 

Nie wniesiono również poprawek do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (projekt komisji sejmowych), której celem jest zmniejszenie wymogów formalnych dotyczących nabywania biletów i wstępu na stadiony dzieci i młodzieży uczestniczących w meczach Turnieju Finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO U21 Polska 2017, organizowanego 16–30 czerwca 2017 r. w 6 miastach (Bydgoszcz, Gdynia, Kielce, Kraków, Lublin, Tychy). Na biletach nie będzie trzeba podawać imienia i nazwiska, numeru PESEL ani rodzaju, numeru i serii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Zmiany umożliwią większy udział zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej w meczach turnieju. Ułatwią wymianę biletów oraz ich przekazywanie innym osobom. Ustawa przewiduje 14-dniowe vacatio legis.
 

Wystąpienie Senatora Piotra Florka w sprawie zmiany, dotyczącej Prawa Ochrony Środowiska:

 

https://www.facebook.com/100011760009514/videos/338759123192752/