36 Posiedzenie Senatu zakończone.


Izba przyjęła bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Był to senacki projekt. Ustawa reguluje problematykę wzruszalności decyzji organów rentowych o ustaleniu prawa do emerytury lub renty oraz co do ich wysokości. Ustawa dotyczy emerytur i rent przyznawanych w systemie powszechnym, z tytułu zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, a także ubezpieczenia społecznego rolników.

Senat wprowadził 9 poprawek do ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa, której projekt opracował rząd. 

Celem ustawy jest ostateczne uregulowanie praw do nieruchomości położonych w Warszawie oraz roszczeń byłych właścicieli, którym prawo własności odebrano na podstawie tzw. Dekretu Bieruta, a następnie zwrócono z naruszeniem prawa. Ustawa przewiduje utworzenie Komisji, która – jako organ administracji publicznej zajmie się oceną i badaniem decyzji dotyczących nieruchomości warszawskich. W skład Komisji będzie wchodził przewodniczący, którym będzie sekretarz stanu w MS albo MSWiA i ośmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

 

Izba wprowadziła 11 poprawek do ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, powstałej na bazie projektu rządowego. Ustawa ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego poprzez wprowadzenie monitorowania drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego oraz gromadzenie i przetwarzanie danych o ich przewozie. Monitorowanie przewozu towarów umożliwi rejestr zgłoszeń, który ma być prowadzony w systemie teleinformatycznym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Kontrolę przewozu tych towarów będą przeprowadzać funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, a także – przy wykonywaniu swoich zadań – funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej i inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Senat uUstawa dotyczy zniesienia podziału rynku regulowanego na rynek giełdowy i rynek pozagiełdowy, wprowadzenia regulacji dotyczących instytucji rachunku derywatów oraz zmiany organu wydającego zezwolenie na prowadzenie giełdy, którym będzie Komisja Nadzoru Finansowego.chwalił dwie nowelizacje ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, których projekty przygotował rząd. 

 

Senatorowie nie wprowadzili poprawek do ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych, wywodzącej się z dwóch projektów – rządowego i senackiego. Celem nowelizacji jest uzupełnienie, doprecyzowanie i zwiększenie przejrzystości przepisów określających udzielanie ulg w spłacie należności cywilnoprawnych (np. opłat z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości, kosztów postępowań sądowych) oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze  publiczno-prawnym (np. grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych, kar pieniężnych, opłat administracyjnych). Ponadto ustawa usuwa wątpliwości interpretacyjne co do zakresu dokumentów podlegających udostępnieniu wytworzonych przez audytora wewnętrznego w trakcie prowadzenia audytu wewnętrznego.

 

Izba wprowadziła 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Kodeks karny skarbowy. Był to rządowy projekt. Ustawa ma na celu m.in. ograniczenie kosztów związanych z poborem podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT); uwolnienie podatników podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujących dochody wyłącznie od płatników (w tym organów rentowych) od samodzielnego sporządzania zeznań podatkowych; umożliwienie podatnikom, którzy są rozliczani przez organy rentowe, przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego bez konieczności składania zeznania podatkowego.

 

Bez poprawek przyjęto ustawę o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Był to projekt rządowy. Ustawa wprowadza zmiany polegające na usprawnieniu procedury powoływania członków Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej, powołanej jako organ odwoławczy od decyzji wojewodów w przedmiocie komunalizacji mienia. Zmiany polegają na zwiększeniu z 5 na 6 liczbę członków Komisji oraz przeniesieniu z Prezesa Rady Ministrów na ministra właściwego do spraw administracji publicznej kompetencji do powoływania członków Komisji.

 

Ustawa o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy.

Ustawa określa zasady m.in ustalania programu szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia, sprawowania nadzoru nad realizacją szkolenia oraz uzyskiwania akredytacji do prowadzenia szkolenia. Ponadto w ustawie określono warunki i tryb uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym przystępowania i odbywania szkolenia specjalizacyjnego, a także organizacji i przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia.

 

tu przeczytasz więcej:

 

Wystąpienia na posiedzeniach Senatu (355)