31 Posiedzenie Senatu IX Kadencji


W toku bieżących obrad Senatu znalazło sie 25 ustaw, w tym ważna Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.  Odbyły sie też dwa ponowne czytania projektów ustaw, zgłoszonych przez senatorów. Senator Piotr Florek był sprawozdawcą mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności, Petycji oraz Komisji Samorzadu Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach. Było to kolejne z 326 wystapień Senatora.

W szóstym dniu obrad Izba przyjęła dwie ustawy: 

1. Ustawa o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Przyjęta bez poprawek. Projekt poselski. Celem nowelizacji jest zmiana zasad wyboru prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Do tej pory prezesa powoływał premier na wniosek ministra do spraw transportu, zaopiniowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu. Obecnie proponuje się, aby prezesa agencji powoływał premier na wniosek ministra odpowiedzialnego za  transport. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

2. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach. Przyjęta z 2. poprawkami. Projekt poselski.  Nowelizacja wprowadza możliwość zwrócenia się z wnioskiem do wojewody o zgodę na cykliczne organizowanie zgromadzeń. Chodzi o zgromadzenia organizowane przez tego samego organizatora w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej cztery razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych. Ponadto musiałyby się one odbywać w ciągu ostatnich trzech lat i mieć na celu, w szczególności, uczczenie doniosłych i istotnych dla historii Polski wydarzeń. Organ gminy będzie wydawał decyzję o zakazie już zgłoszonego zgromadzenia, jeżeli ma ono odbyć się w miejscu i czasie, w którym odbywa się zgromadzenie cykliczne. Wyjątek dotyczyłby zgromadzeń organizowanych przez organy władzy publicznej oraz odbywanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych – te miałyby pierwszeństwo. Jeżeli zostały wniesione zawiadomienia o zamiarze zorganizowania dwóch lub większej liczby zgromadzeń chociażby częściowo w tym samym czasie i miejscu, w szczególności w odległości mniejszej niż 100 m między nimi,   i nie jest możliwe zagwarantowanie, że ich przebieg nie stworzy zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzi albo mienia w znacznych rozmiarach, o pierwszeństwie wyboru miejsca i czasu zgromadzenia decyduje kolejność wniesienia zawiadomień. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. Pierwsza z senackich poprawek wykreśla przepis dający organom władzy publicznej, Kościołom i związkom wyznaniowym pierwszeństwo przed innymi w wyborze miejsca i czasu zgromadzenia. Druga poprawka wprowadza 14-dniowe vacatio legis.

W ubiegłym tygodniu, który zainicjował 31 posiedzenie Senatu, procedowano nastepujące ustawy:

1. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, przyjeta z 3 poprawkami.  Był to poselski projekt ustawy.Ustawa zakłada, że kwota wolna od podatku w roku 2017 pozostanie na tym samym poziomie. Celem ustawy jest również zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Ponadto zmieniany jest przepis przejściowy związany z wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowani

 

2. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustawa wprowadzonej nowelizacją ordynacji podatkowej z dnia 13 maja 2016 r, przyjęta z 1 poprawką.  Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa wprowadza dodatkowe rozwiązania mające na celu poprawę ściągalności podatku – tzw. pakiet rozwiązań uszczelniających. Proponuje się m.in.: wprowadzenie przepisów modyfikujących  sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe; zaostrzenie sankcji dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych.

 

3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, przyjeta z 3 poprawkami.  Byłto rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów. Ustawa jest ściśle związana z projektem ustawy budżetowej na rok 2017 i ma względem niej charakter komplementarny. Propozycje zmian niektórych ustaw znajdują swoje odzwierciedlenie i wymierną korelację w kwotach ujętych w projekcie budżetu państwa na rok 2017 lub wiążą się z prawidłową realizacją przyszłorocznej ustawy budżetowej.

 

4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, przyjęta bez poprawek.  Był to rządowy projekty ustaw.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rozwoju i Finansów.

Ustawa zmierza do tego, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r. i w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie od września 2016 r. do końca grudnia 2017 r.

 

5. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia. Ustawa wprowadza zmianę mającą na celu zagwarantowanie każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia opieki zdrowotnej w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto przywraca się zasadę finansowania z budżetu państwa zakupu szczepionek w ramach programu obowiązkowych szczepień ochronnych. Zadanie to budżet państwa przejmie od Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

6. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, przyjęta bez poprawek.  Był to prezydencki projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska Prezydenta w toku prac parlamentarnych została upoważniona Anna Surówka-Pasek – Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem ustawy jest przywrócenia poprzednio obowiązującego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Ustawa zawiera także przepisy regulujące sytuację osób, które w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. nabyły prawo do świadczeń na podstawie obecnie obowiązujących przepisów. Ustawazmierza do likwidacji instytucji emerytury częściowej. Zmieniane są także przepisy innych ustaw określających warunki przyznawania prawa do świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego poszczególnym grupom osób (głównie w kierunku obniżenia wieku emerytalnego do ww. poziomu.

 

7. Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, przyjeta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Obrony Narodowej. Ustawa tworzy nowy rodzaj Sił Zbrojnych RP – wojska obrony terytorialnej (WOT) oraz wprowadza nowy rodzaj czynnej służby wojskowej – Terytorialną Służbę Wojskową (TSW).

 

8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, przyjeta bez poprawek. 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa definiuje pojęcie „rolniczy handel detaliczny” oraz wskazuje Inspekcję Weterynaryjną, jako organ odpowiedzialny za nadzór nad działalnością prowadzoną w ramach rolniczego handlu detalicznego. Ponadto ustawa jednoznacznie określa zasady opodatkowania i zwolnienia z podatku sprzedaży przez rolników produktów przerobionych z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

 

9. Ustawa o zmianie ustawy o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych, przyjeta z 2 poprawkami. 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ustawa zmienia sposób wykorzystania środków funduszy promocji produktów rolno-spożywczych w ten sposób, aby środki te w większym stopniu wspierały producentów i hodowców,  którzy wpłacają  na fundusze z należności za zbyte przez nich towary. Ponadto ustawa zmienia skład komisji zarządzających funduszami tak, aby umożliwić przedstawicielom producentów większy wpływ na sposób wydatkowania środków tych funduszy.

 

10. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, przyjeta z 1 poprawka.  Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa ma na celu usprawnienie systemu ubezpieczeń w rolnictwie przez zapewnienie producentom rolnym szerszej dostępności do ubezpieczeń upraw rolnych z dopłatami z budżetu państwa do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych, wprowadzając podwyższone stawki taryfowe, do których będą stosowane dopłaty z budżetu państwa. Zmiana ustawy zapewni i upowszechni sprzedaż umów ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich zawierających pakiety rodzajów ryzyka.

 

11. Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach, przyjeta bez poprawek. Był to komisyjny projekt ustawy. Ustawa wprowadza przepisy wskazujące wojewodę jako organ właściwy do przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce i ustanowienie ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu wyższego stopnia w tych sprawach. Ponadto w ustawie zawarto przepisy zapewniające powstanie mechanizmów gwarantujących efektywne wydatkowanie tych środków z rezerwy celowej oraz usprawniające przepływ informacji pomiędzy zainteresowanymi organami o powstających potrzebach i wydatkowanych środkach.

 

12. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z utworzeniem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyjeta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ustawa ma na celu uaktualnienie nazw jednostek podległych wcześniej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, a obecnie Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto ustawa wyodrębnia z działu geodezji i kartografii sprawy związane z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowanie ich ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji.

 

13. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przyjeta bez poprawek. Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa zmierza m.in. do uzupełnienia zakresu zadań własnych gminy o zadanie polegające na zapobieganiu bezdomności zwierząt.

 

14. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw, przyjeta z 3 poprawkami.  Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ustawa ma na celu przede wszystkim zapewnienie szybszego uruchomienia i prawidłowego wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wprowadzane zmiany dotyczą m.in.: upoważnienia do przekazywania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyników analiz chemicznych gleb pochodzących z wniosków o przyznanie płatności rolno-środowiskowej; powierzenia ARiMR wdrażania działań „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” oraz „Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw”; umożliwienie podmiotom wdrażającym powoływania organów opiniodawczo-doradczych w sprawach należących do ich kompetencji, w skład których mogą wchodzić osoby posiadające specjalistyczną wiedzę, również jeśli nie są one pracownikami podmiotu wdrażającego; zapewnienie możliwości przyznawania pomocy na operacje, w przypadku wyczerpania środków w ramach danego limitu środków na dany rok i jeżeli są dostępne środki w ramach limitu środków określonego na kolejny rok lub lata

 

15. Ustawa o wypowiedzeniu Statutu Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii, sporządzonego w Madrycie dnia 13 września 1983 r, przyjeta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Zagranicznych oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wolę wystąpienia z Międzynarodowego Centrum Inżynierii Genetycznej i Biotechnologii (ICGEB) wyraziły wydziały PAN oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ponadto wypowiedzenie Statutu jest spowodowane m.in. znaczącym wzrostem składki członkowskiej.

 

16. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych innych ustaw, przyjeta bez poprawek. 

Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii. Nowelizacja umożliwi wykorzystanie metanu w likwidowanych zakładach górniczych lub ich oznaczonych częściach bez konieczności uzyskania koncesji węglowodorowej. Ustawa wydłuża również czas obowiązywania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych.

 

17. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, przyjeta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Energii. Ustawa dotyczy przepisów w zakresie określenia poziomów Narodowych Celów Wskaźnikowych na kolejne lata (zmniejszenie kosztów realizacji NCW), a także wykonania wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r. i dostosowania przepisów ustawy do przepisów Unii Europejskiej (dyrektywa 2009/73/WE) w zakresie wymogów dotyczących interwencji państwa odnoszącej się do regulowania cen gazu ziemnego przez wyłączenie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

18. Ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw, przyjeta bez poprawek. Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Cyfryzacji. Ustawa ma na celu m.in.: przesunięcie na 4 czerwca 2018 r. wejścia w życie ustaw związanych z uruchomieniem zmodernizowanego Systemu Informatycznego Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPIK 2.0). Nowelizacja przewiduje możliwość wydawania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące - za kierowanie pojazdem z prędkością przekraczającą 50 km/h na obszarze zabudowanym - tylko na podstawie informacji o popełnionym naruszeniu. Ponadto ustawa wprowadza także regulację, na podstawie której do czasu uruchomienia CEPiK 2.0 starosta będzie wydawał decyzję o skierowaniu kierowcy prowadzącego pojazd pod wpływem środka odurzającego na kurs reedukacyjny – na podstawie odpisu wyroku sądowego.

 

19. Ustawa o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym, przyjeta bez poprawek. Był to poselski projekt ustawy.

Ustawa dotyczy określenia organizacji i trybu postępowania przed TK, wzmocnienia legitymacji Zgromadzenia Ogólnego, w szczególności przy przedstawianiu kandydatów na Prezesa TK.

 

20. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby, przyjeta bez poprawek.  Był to rządowy projekt ustawy.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.Ustawa ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w którym zbadano konstytucyjność przepisów ustaw zawierających dyspozycje do uregulowania aktem niższego rzędu niż ustawa kwestii dotyczących szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby.

 

21. Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, przyjeta bez poprawek. 

Był to poselski projekt ustawy. Główną zmianą wprowadzaną przez ustawę jest uwzględnienie finansowania edukacji dzieci w wieku 6 lat i powyżej objętych wychowaniem przedszkolnym w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. Ustawa przewiduje również dostosowanie przepisów dotyczących dotacji na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego (udzielanie, rozliczanie dotacji) w związku koniecznością wyłączenia tej kategorii dzieci z finansowania w ramach tej dotacji.

 

22. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi, przyjeta z 7 poprawkami. Był to rządowy projekt ustawy.Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Celem projektowanej ustawy jest wyeliminowanie z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności stosowania nieuczciwych praktyk handlowych. Ustawa wprowadza definicje przewagi kontraktowej i czynu nieuczciwego wykorzystania tej przewagi oraz określa sankcje administracyjnoprawne z tytułu dopuszczenia się tego rodzaju czynu, a także tryb egzekwowania przepisów i stosowania sankcji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W trakcie 31 Posiedzenia Senatu odbyły sie tęż dwa kolejne czytania projektów ustaw senatorskich: 

 

1. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, projekt ustawy został wniesiony przez grupę senatorów. Do reprezentowania wnioskodawców została upoważniona senator Grażyna Sztark. Projekt ma na celu zmianę art. 1 pkt 6 ustawy o IPN sprowadzającą się do wykreślenia sformułowania „w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r.”. Usunięcie tego sformułowania zlikwidowałby ewentualne ograniczenie możliwości prowadzenia nowych zadań przez IPN, w przypadku gdy wydarzenia, miejsca lub postaci byłyby związane z okresem sprzed 8 listopada 1917 r.

 

2. Drugie czytanie projektu uchwały w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, projekt uchwały został wniesiony przez grupę senatorów. Do reprezentowania wnioskodawców został upoważniony senator Jan Żaryn.

 

 

Tu znajdziesz więcej:

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej